Spaceship Name: SPACESHIP KEKO

Entrant: OLIVER BUCCHERI

Age: 5

Medium: LEGO

Country: GOZO